Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van de Meander

 

Graag informeren wij u, als donateur of sponsor van onze stichting, over onze activiteiten in het verslagjaar 2015. Wij konden die alleen organiseren dankzij uw gewaarde financiële steun!

 

Samenstelling en functioneren van het bestuur

Gedurende het verslagjaar vonden er geen personele wijzigingen plaats binnen het bestuur. Mevrouw Ali Delhaas was als enige aftredend en zij heeft haar herbenoeming voor een 2e periode aanvaard. Op onze website (www.vriendenvandemeander.nl ) vindt u al onze namen en ook het rooster van aftreden. In het verslagjaar kwam het bestuur 7x bijeen.

Belangrijk voor het functioneren van het bestuur was de vaststelling van een Huishoudelijk Reglement. Dit is een voorwaarde in het kader van onze ANBI-status en ook dit document kunt u vinden op bovenvermelde website.

 

Ontwikkeling donateurenbestand en sponsoren

We zijn heel blij dat de financiële steun van donateurs en sponsors in 2015 op vrijwel hetzelfde niveau is gebleven als in 2014. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van ons donateurs-bestand is het begrijpelijk dat er jaarlijks donateurs afvallen. Gelukkig wordt dit tot nu toe gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. Wat onze sponsoren betreft (8 Nieuwerkerkse ondernemers die adverteren op de bedrijfswagen van de Zellingen) hopen wij in 2016 de lopende contracten te kunnen verlengen.

 

Financiële positie van de Stichting

Gezien de omvang van onze Stichting is die positie maar heel bescheiden. Op jaarbasis komen er enkele duizenden euro’s binnen en die gaan er zoveel mogelijk ook weer uit.

In onderstaand overzicht geven we u een samenvatting van onze “jaarrekening 2015”.

Wilt u meer weten, dan kunt u via onze penningmeester, dhr. Hans Visser (0180-314437), een kopie krijgen met alle betalingen die er in 2015 door hem zijn verricht.

 

Inkomsten Uitgaven
  2014 2015   2014 2015
donateurs + sponsors € 6.755,- €  6.725,- activiteiten bewoners € 3.036,- €  7.274,-
      bestuurskosten €    595,- €     472,-
totaal inkomsten € 6.755,- €  6.725,- totaal uitgaven € 3.631,- €  7.746,-

 

Enkele opmerkingen bij dit overzicht:

–          De éénmalige inkomsten (subsidie Rabobank!) en uitgaven m.b.t. de upgrade van de binnentuin en de plantenkas zijn buiten beschouwing gelaten in de cijfers voor 2014.

–          De inkomsten van donateurs/sponsors waren in 2015 slechts 30,- euro lager dan in 2014.

–          De bestuurskosten (bankkosten en secretariaat) bedroegen in 2015 slechts 7% van onze inkomsten. We doen het dan ook allemaal als vrijwilligers!

–          Omdat er in 2015 geen sprake was van een grote investering (zoals de plantenkas in 2014) konden we ruim 4.000,- euro meer besteden aan activiteiten voor de bewoners.

–          In totaal hebben we in 2015 1.021,- euro meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Gelukkig kon dit worden opgevangen door gebruik te maken van onze financiële reserve. Het belangrijkste is dat uiteindelijk het geld allemaal terecht is gekomen bij degenen voor wie het bestemd was, namelijk de bewoners en gebruikers van De Meander.

 

Activiteiten in 2015 waaraan Stichting Vrienden van de Meander heeft bijgedragen:

–          Op vrijdagmiddag 9 januari hebben we voor alle bewoners van het Meander-complex (incl. de bewoners aan de Bospolderstraat) een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst verzorgd.

–          Op 14 februari ontvingen alle bewoners een (gesponsorde!) roos t.g.v. Valentijnsdag.

–          Begin april konden we alle bewoners en personeelsleden verrassen met een chocolade-traktatie vanwege de Paasdagen.

–          Ook de jaarlijkse musical, opgevoerd door een groep enthousiaste personeelsleden van De Zellingen, werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de “Vrienden”.

–          In hetzelfde rijtje past ook onze sponsoring van de bingomiddagen. Het wordt een stuk spannender en dus leuker als er ook iets te winnen valt, al is het nog zo bescheiden.

–          Eveneens in april vond het optreden plaats van Mariska van Kolck. Haar optreden stond oorspronkelijk gepland in de herfst van 2014, maar moest toen worden afgezegd vanwege het besmettingsgevaar t.g.v. het norovirus. Gelukkig kon nu alles probleemloos doorgaan.

–          De vernieuwde tuinkas wordt prima onderhouden door dhr. Dijksman en de kosten worden uiteraard door de “Vrienden” vergoed.

–          Op vrijdag 25 september hebben we als “Vrienden” groots uitgepakt met een barbecue voor bewoners en personeelsleden ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van De Meander. Het was een daverend succes, mede dankzij de gunstige weersomstandigheden.

 

–          Ook de Sinterklaassurprise werd weer rondgedeeld. Alle bewoners binnen De Meander werden persoonlijk bezocht door enkele van onze bestuursleden en ontvingen een attentie.

Een minikerstboom met lichtjes, een bloemetje voor in de vensterbank en ook nog iets lekkers om te snoepen of uit te delen. Zo’n kleine blijk van meeleven doet veel goed.

–          Rondom kerst zijn we nog eens extra actief geweest.

Allereerst hebben we een “lichtboom” aangeschaft voor bij de hoofdingang. Een éénmalige investering waar De Meander nog jarenlang plezier van kan hebben. Ook onze stichting heeft oog voor duurzaamheid!

Vervolgens hebben we de “high tea” in het restaurant opgeleukt door een passende kerstversiering op de tafels. Kan de volgende keer weer gewoon dienst doen!

Tenslotte hebben we het optreden mogelijk gemaakt van het Nieuwerkerks Vrouwenkoor. Hun presentatie van bekende kerstliederen werd door de bewoners bijzonder gewaardeerd.

 

Conclusie en vooruitblik

Onze doelstelling is om iets extra’s te doen voor de bewoners in De Meander. Terugkijkend vinden wij dat we daar in 2015 ruimschoots in zijn geslaagd. We hopen dat u dat met ons eens bent.

Voor 2016 en daarna willen we onze activiteiten nog beter verdelen over de maanden van het jaar. In goede samenwerking met personeel en vrijwilligers van De Meander moet dat zeker lukken.

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van de Meander,

Ali Delhaas, Henk Perdon, Anthony Priestman (voorz.), Hans Visser (penningm.), Gerth Westmaas (secr.), Conny van Wijngaarden en Gerda Boer-Blijleven.

Reacties zijn welkom op vriendenvandemeander@gmail.com of via Boslaan 1, 2912PA, Nieuwerkerk aan den IJssel.