Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Meander

 

Graag informeren wij u, als donateur van onze stichting, over de ontwikkelingen en activiteiten die plaats vonden in 2014, mede mogelijk gemaakt door uw gewaarde steun.

 

Samenstelling en functioneren van het bestuur.

Eind december mochten we mw. Greta Boer-Blijleven verwelkomen als 7e bestuurslid. Hierdoor kunnen de verschillende taken wat evenwichtiger worden verdeeld en we kijken ook een beetje naar de toekomst. Enkele bestuursleden lopen inmiddels heel wat jaren mee en zullen de komende tijd wellicht willen of moeten stoppen met hun functie. Op onze website (www.vriendenvandemeander.nl ) vind u alle namen en ook het rooster van aftreden. In het verslagjaar kwam het bestuur 9x bijeen. Bewust kiezen we voor een combinatie van frequent, maar kort vergaderen zodat we slagvaardig kunnen opereren.

 

Ontwikkeling donateurenbestand en sponsoren

Gedurende het verslagjaar kwamen er 12 nieuwe donateurs bij. Tegelijk moeten we constateren dat er ook diverse donateurs werden uitgeschreven vanwege hun overlijden. Een begrijpelijke zaak, gezien de gemiddelde leeftijd van ons donateurenbestand. Onze oorspronkelijke doelstelling van 200 donateurs willen we graag handhaven, maar de uitdaging wordt wel steeds groter. Gelukkig worden we ook gesteund door een achttal Nieuwerkerkse bedrijven die ons sponsoren met een niet onaanzienlijk bedrag. Als tegenprestatie staan hun naam en logo op de bedrijfswagen van De Meander.

Naast deze “structurele”, dwz. jaarlijkse inkomsten, ontvingen we in 2014 ook een groot bedrag als “incidentele” bijdrage. Dankzij de ledenraad van Rabobank Gouwestreek kregen we een subsidie van 6.000,- euro voor ons project “binnentuin”. Dit bedrag werd beschikbaar gesteld vanuit het Coöperatief Dividend Fonds, dat bestemd is voor allerlei maatschappelijk doelen binnen het werkgebied van de bank. Het was een prachtig voorbeeld van de nieuwe Rabobank-commercial: “een aandeel in elkaar”. Verderop leest u meer.

 

Financiële positie van de Stichting

Gezien de omvang van onze Stichting is die positie maar heel bescheiden. Op jaarbasis komen er enkele duizenden euro’s binnen en die gaan er zoveel mogelijk ook weer uit.

In onderstaand overzicht geven we u een samenvatting van onze “jaarrekening 2014”. Wilt u meer weten, dan kunt u via onze penningmeester, dhr. Hans Visser (0180-314437), een kopie krijgen met alle betalingen die er in 2014 door hem zijn verricht.

 

Inkomsten Uitgaven
donateurs + sponsors €  6.755,- activiteiten voor bewoners €  3.036,-
incidentele giften (Rabobank) €  6.000,- upgrade plantenkas en binnentuin €12.661,-
bestuurskosten €     595,-
totaal inkomsten €12.755,- totaal uitgaven €16.292,-

 

Enkele opmerkingen bij dit overzicht:

– De inkomsten van donateurs en sponsors waren € 700,- euro lager dan in 2013. De reden is dat er in 2014 géén Seniorenbeurs of Zorgmarkt werd georganiseerd. Dus waren er ook géén revenuen op dit onderdeel.

– Door minder uitgaven (zoals voor de nieuwe acceptgiro’s t.g.v. de ANBI-operatie) waren de bestuurskosten (bank en secretariaat) ruim 300,- euro lager dan in 2013.

– De grootste financiële mutatie, ruim € 12.000,-, betrof de upgrade van de plantenkas en het terras in de binnentuin. Bijna de helft hiervan werd gesponsord door de Rabobank!

– Was er in 2013 nog sprake van een positief saldo van 3.400 euro, in 2014 eindigen we ruim 3.500,- euro in de min. We teren dus wat in op ons “spaargeld”. Helemaal géén punt, zolang het geld maar terecht is gekomen op de plaats waarvoor het was bestemd. Onze “reserve” is wel afgenomen van 15.000,- naar 12.500,- euro, maar er is nog voldoende financiële ruimte om nieuwe plannen en ideeën te ontwikkelen.

 

Activiteiten in 2014 waaraan Stichting Vrienden van de Meander heeft bijgedragen:

– Begin januari 2014 hebben we voor alle bewoners van het hele complex (incl. de Bospolderstraat) een gezellige en drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst verzorgd.

– In maart 2014 was er de (inmiddels traditionele) “pannenkoekenmiddag”. Wat kun je dan met een gering bedrag veel mensen een plezierige middag bezorgen. Wordt vervolgd!

– Ook de jaarlijkse musical, opgevoerd door een groep enthousiaste personeelsleden van De Zellingen, werd door een bijdrage van de “Vrienden” mogelijk gemaakt.

– In hetzelfde rijtje past ook onze sponsoring van de bingomiddagen. Het wordt een stuk spannender en dus leuker als er ook iets te winnen valt, al is het nog zo bescheiden.

– Via de Stichting Diva’s Dichtbij konden we een heel speciaal optreden verzorgen voor de bewoners van de afdeling Kleinschalig Wonen. Deze artiesten weten als geen ander hoe ze deze groep ouderen moeten bereiken d.m.v. hun liedjes en muziek van vroeger.

– Ook de Sinterklaassurprise werd weer rondgedeeld. Alle bewoners binnen De Meander werden persoonlijk bezocht door één van onze bestuursleden en ontvingen een attentie. Iets lekkers, ook om uit te delen, en een sfeermakertje voor de komende kerstdagen.

– Maar onze grootste klus was natuurlijk de aanpak van de binnentuin: de oude tuinkas werd verplaatst en gerenoveerd, het terras werd dubbel zo groot, er kwamen gezellige zitjes en dat alles werd ook nog eens leuk “aangekleed” met nieuwe beplanting. De prettige samenwerking met hoveniersbedrijf Tom Korbee zorgde voor een zeer geslaagd resultaat.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2015 vond de officiële overdracht plaats aan de directie van De Meander. Dankzij de zorg en aandacht van dhr. Dijksman konden de bewoners bij de Paasbrunch genieten van de eerste “versproducten” uit eigen tuinkas!

 

Vooruitblik

Na het succes van de kas en het terras willen we in 2015 nog enkele verdere verbeteringen aanbrengen om het verblijf in de rest van de tuin wat meer uitnodigend te maken. Ook willen we meer  aandacht schenken aan het organiseren van activiteiten voor de bewoners. Bij het ronddelen van attenties willen we waar mogelijk ook de personeelsleden erin betrekken.

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van de Meander,

Ali Delhaas, Henk Perdon, Anthony Priestman (voorz.), Hans Visser (penningm.), Gerth Westmaas (secr.), Conny van Wijngaarden en Gerda Boer-Blijleven.

 

Reacties zijn welkom op info@vriendenvandemeander.nl of via Boslaan 1, 2912PA, Nieuwerkerk aan den IJssel.