Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement van de Stichting Vrienden van de Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 januari 2015
Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de stichting: de Stichting Vrienden van de Meander, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 24416412;
 • de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 8 juni 2007 bij notaris Smal te Nieuwerkerk aan den IJssel, Kerkepad 2, 2912XG;
 • het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de Statuten;
 • inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd;
 • projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Beleid

Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan:

 • Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien.
 • Elke nieuwe versie van het beleidsplan is van kracht na goedkeuring door het bestuur.
 • Het beleidsplan bevat een jaarplan en een jaarbegroting.

 

Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden
Het bestuur en de bestuursbesluiten

Het bestuur:

 • Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting;
 • Neemt bestuursbesluiten (zie de paragraaf ‘Bestuursbesluiten’ in dit huishoudelijk reglement);
 • Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een dergelijke groep bestaat uit ten minste één bestuurslid en in de groep kunnen ook niet-bestuursleden plaatsnemen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering;
 • Beslist in ad hoc situaties over uitgaven tot 250 euro, na instemming van minimaal 2 leden. Dit conceptbesluit wordt door betrokkenen gedocumenteerd en in de eerstvolgende bestuursvergadering geagendeerd ter besluitvorming;
 • Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen. Uitzondering hierop is dat het bestuur bevoegd is tot het accepteren van voorschotten op een meerjarendonatie;
 • Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten. Bestuursleden die niet binnen de gestelde kaders handelen zijn op de eerstvolgende bestuursvergadering aftredend en herkiesbaar, bovenop de staande herverkiezingvolgorde;
 • Ontstaat een vacature dan wel is een bestuurslid herverkiesbaar, dan kunnen nieuwe kandidaten uitsluitend op voordracht door één of meerdere zittende bestuursleden worden voorgedragen;
 • Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur;
 • Nieuwe bestuursleden worden benoemd bij acclamatie door de voorzitter of na schriftelijke verkiezing, beide op een reguliere bestuursvergadering. Kandidaat bestuursleden moeten in persoon ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd;
 • Alle bestuursleden spannen zich als geheel en als individu maximaal in om de status als ABNI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te behouden en verklaren zich bereid af te treden indien hun aanwezigheid in het bestuur de ANBI-status in gevaar brengt of zou kunnen brengen.

 

De voorzitter

 • Heeft de algemene leiding van de stichting;
 • Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
 • Overlegt met officiële instanties;
 • Geeft leiding aan het bestuur;
 • Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
 • Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
 • Leidt de bestuursvergaderingen;
 • Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
 • Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks;
 • Coördineert en stuurt activiteiten;
 • Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen zo nodig hierop aan.

 

De algemeen-adjunct

 • Vervangt in voorkomende gevallen de voorzitter dan wel de penningmeester of de secretaris in alle genoemde taken en in vollen rechte bij diens afwezigheid;

 

De penningmeester

 • Voert de financiële administratie;
 • Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;
 • Stelt financiële overzichten op;
 • Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 • Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van Richtlijn 650.
 • Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen;
 • Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
 • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 • Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen;
 • Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.

 

De secretaris

 • Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
  • De datum en plaats van de vergadering;
  • De aanwezige en afwezige bestuursleden;
  • De genomen besluiten.
 • Maakt een samenvatting van de vergaderverslagen voor de website;
 • Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
 • Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
 • Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
 • Archiveert alle relevante documenten;
 • Zorgt er, in goede samenwerking met de webmaster, voor dat het actuele gedeelte van het archief via de website voor alle bestuursleden te downloaden is.
 • De secretaris beheert de CRM-database, waarin de gegevens van bestuursleden, ex-bestuursleden, de donateurs en de vertegenwoordigers van de gesubsidieerde goede doelen zijn vastgelegd. Hij of zij zorgt ervoor dat deze database actueel en betrouwbaar is, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

Besluiten

Het bestuur:

 • Neemt met minimaal twee bestuursleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en stellen de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten, bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat deze ad hoc besluiten op een bestuursvergadering bekrachtigd zijn;
 • Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering;
 • Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen;
 • Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt;
 • Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.

 

Vergaderingen

Geldigheid

Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien een meerderheid van het aantal zittende leden aanwezig is, dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.


Frequentie

 • Het bestuur vergadert ten minste 8 maal per jaar. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken.
 • Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.
 • Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen.
 • Een bestuursvergadering duurt maximaal 2 uur.
 • Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende vergadering vastgesteld.

 

Agenda

 • Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten worden hoger op de conceptagenda gezet dan punten die uitstel kunnen velen;
 • De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door en publiceert deze op het interne gedeelte van de website.
 • Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.
 • Vergaderingen worden afgewerkt volgens de agenda; maar op eigen initiatief of op verzoek kan de voorzitter besluiten van die volgorde afwijken en/of besluiten een of meer punten door te schuiven naar een volgende vergadering.

 

Verantwoordelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk en beslist.

 

Notulen

Van elke vergadering wordt een besluitenlijst (met activiteiten overzicht) gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. Opgestelde besluitenlijsten worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Vastgestelde besluitenlijsten worden (al dan niet samengevat) op de website gepubliceerd.
Inbreng tijdens de vergadering

 • Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht; Ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering;
 • Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. De voorzitter neemt in deze een beslissing;
 • Iedere bestuurder kan zich in het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de betreffende vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering.

 

Communicatie

Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met:

 • Donateurs;
 • Sponsors;
 • Gesubsidieerde goede doelen;
 • De media.

Donaties en declaraties

 • Grotere donaties, meerjarige schenkingen, en schenkingen bij testament kunnen worden geaccepteerd door de notaris van de stichting. Deze is hiertoe bij akte gemachtigd;
 • Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting;
 • Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie worden bij eerste gelegenheid aan de penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen drie werkdagen op de bankrekening van de stichting gestort;
 • Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zo naar een volgend jaar worden doorgeschoven. Reserveren is echter geen doel op zich, sterker nog: het dient tot het minimum beperkt te blijven, slechts wat nodig is voor de continuïteit. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders;
 • Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren;
 • Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.

 

Royement

 • Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door verwijtbaar gedrag schade voor de stichting heeft veroorzaakt.

 

Slotbepalingen

 • In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.