Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van de Meander

 

Graag informeren wij u, als donateur van onze vriendenstichting, over ontwikkelingen en activiteiten die in de achterliggende periode hebben plaatsgevonden, mede dankzij uw gewaarde steun.

 

Samenstelling en functioneren van het bestuur

In oktober 2013 werd ons bestuur versterkt met de komst van de heer Anthony Priestman. Hierdoor zijn we nu met 6 man/vrouw en dat maakt het beter mogelijk om de diverse taken te verdelen. Naast de werkzaamheden van een voorzitter en secretaris/penningmeester is er ook heel wat tijd en energie nodig rond de voorbereiding en begeleiding van de diverse  activiteiten waarbij we als vriendenstichting betrokken zijn.

In het verslagjaar kwam het bestuur 9x bijeen. Bewust kiezen we voor een combinatie van frequent, maar kort vergaderen zodat we slagvaardig kunnen opereren.

Het actuele rooster van aftreden van de zittende bestuursleden vindt u op onze website.

 

Ontwikkeling donateurenbestand en sponsoren

Gedurende het verslagjaar kwamen er 58(!) nieuwe donateurs bij. Eind 2014 hopen we dicht in de buurt te zitten van ons streefgetal van 200 donateurs. Daarnaast zorgen 8 sponsoren vanuit het Nieuwerkerkse bedrijfsleven voor een onmisbare bijdrage aan onze inkomsten. Als tegenprestatie staat hun naamlogo op de bedrijfswagen van De Meander.

Ook is met de nieuwe folder op de Seniorenbeurs onze naamsbekendheid weer verhoogd.

 

Financiële positie van de Stichting

Gezien de omvang van onze Stichting is die positie maar heel bescheiden. Op jaarbasis komen er enkele duizenden euro’s binnen en die gaan er zoveel mogelijk ook weer uit.

In onderstaand overzicht geven we u een samenvatting van de “kasstroom” in 2013.

 

Inkomsten

Uitgaven

donateurs + sponsors €  6.335,- activiteiten voor bewoners €  3.568,-
incidentele giften €     839,- bestuurskosten €     925,-
donaties i.v.m. Seniorenbeurs €     740,- totaal uitgaven €  4.493,-
totaal inkomsten €  7.914,-

 

Enkele opmerkingen bij dit overzicht:

 • Zijn die bestuurskosten van € 925,- niet erg hoog voor een “vrijwilligersorganisatie”?   Weest u gerust. We hebben het niet aan onszelf besteed. Naast de reguliere        (bank)kosten waren er extra uitgaven i.v.m. nieuwe acceptgiro’s (IBAN) en de start van een eigen website (verplichting i.v.m. ANBI-status). Volgend jaar zal deze post  dus een stuk lager zijn.
 • Het saldo van ± 3.400 euro doet vermoeden dat we te “zuinig” zijn geweest. Ook hier moet een kanttekening worden gemaakt. In 2013 was sprake van bijna 1.600,-  euro aan incidentele inkomsten. Die hebben we toegevoegd aan onze reserve om zo te sparen voor een grotere uitgave, gericht op het welzijn van onze bewoners.
 • Hebben we dan een “spaarpot”? Jazeker! Die bedroeg ultimo 2013 € 15.000,-. Dit bedrag is echter niet gespaard vanuit de huidige donateursbijdragen, maar is vrijwel geheel afkomstig vanuit een voormalige steunstichting van De Zellingen. Het is een boeiende uitdaging voor ons bestuur om daar een bestemming voor te vinden, die past binnen onze doelstelling en dus onze bewoners ten goede komt.

 

Activiteiten in 2013 waaraan Stichting Vrienden van de Meander heeft bijgedragen:

 • Begin januari 2013 hebben we voor alle bewoners van het hele complex (incl. de appartementen aan de Bospolderstraat) een gezellige en drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst verzorgd.
 • In maart 2013 was er de “pannenkoekenmiddag” waarvan de kosten geheel voor  rekening kwamen van de “vrienden”. Zelden hebben we zoveel mensen voor zo’n, relatief gering, bedrag zien smullen!
 • In april 2013 was er een musicaloptreden, verzorgd door een aantal enthousiaste personeelsleden van De Zellingen. Dankzij onze bijdrage konden ze beschikken over kwalitatief goede geluidsapparatuur.
 • In juni 2013 hebben we graag voldaan aan het verzoek om de deelnemerskosten aan de Avond(rolstoel)vierdaagse voor onze rekening te nemen.
 • Wat betreft de bingo-middagen die gedurende het jaar worden georganiseerd zorgen wij voor de “prijzenpot”.
 • Onze grootste klus betrof zonder twijfel de organisatie van de Seniorenbeurs op de eerste zaterdag van oktober. Mede dankzij het gunstige weer was er veel belangstelling. Door dit soort activiteiten wordt De Meander als centrum voor ouderenzorg in de schijnwerpers gezet. In onze planning hebben we opgenomen om in de “oneven” jaren een beurs of markt te organiseren die helemaal is gericht op de wensen en interesses van onze doelgroep.
 •  Nieuw was dit jaar de Sinterklaassurprise. Alle bewoners binnen De Meander ontvingen een gevarieerde attentie. Naast de inwendige mens was er ook gezorgd voor iets “fleurigs” en zelfs werd er al vooruitgelopen op kerst.
 • Tenslotte kwamen vlak voor kerst de leerlingen van groep 1 en 2 van de Elimschool op bezoek. Als dank voor hun zangkwaliteiten werden ze door ons getrakteerd.

Alles overziende hebben we de overtuiging dat wij als relatief jonge stichting op de goede weg zijn om onze doelstelling  “het behartigen van het welzijn van bewoners en gebruikers van De Meander” te realiseren.

 

Vooruitblik

Voor 2014 staat er géén beurs of markt gepland. Dat doen we “om het andere jaar”.

Wel zijn we van plan om dit jaar de knoop door te hakken over het doen van een grotere investering gericht op het welbevinden van de bewoners. We hebben daar immers een aardig bedrag voor beschikbaar!

Deze keuze willen we maken in goed overleg met het management van De Meander. Zij hebben de ervaring en de knowhow om ons goede adviezen te geven.

Ons oorspronkelijke plan om te sparen voor een eigen rolstoelbus hebben we laten varen omdat onze Stichting te klein is om de exploitatiekosten te dragen van zo’n voertuig.

Daarom hebben we besloten om alleen te investeren in voorzieningen die kunnen worden onderhouden binnen het budget van De Meander.

Voorbeelden hiervan zijn fitnessapparatuur voor ouderen, het geschikt maken van de tuinkas als “theehuisje” of het inrichten van een zgn. herinneringsruimte, waarin ouderen (al dan niet dementerend) kunnen “teruggaan in de tijd”.

In een volgend jaarverslag hopen we u te kunnen meedelen wat het geworden is.

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van de Meander,

Ali Delhaas, Henk Perdon, Anthony Priestman (voorz.), Hans Visser (penningm.), Gerth Westmaas (secr.) en Conny van Wijngaarden.

 

Reacties zijn welkom op vriendenvandemeander@gmail.com of via Boslaan 1, 2912PA, Nieuwerkerk ad IJ.